Přírodní bohatství pro další generace

Tel.: +420 605 292 461 / Adresa: Malostranské nám. 127, Starý Plzenec

Stanovy

Podle §33 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je Občanské sdružení Bradava zaregistrováno u shora uvedeného správce daně s účinností od 28/5 2003. Registrace sdružení u Ministerstva vnitra – úsek sdružování, se sídlem U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1 proběhla dne 16/4 2003 pod č.j. vs/1-1/53649/03-r.

 

STANOVY SDRUŽENÍ

Čl. 1
Název a statutární zástupce občanského sdružení

Občanské sdružení s názvem Bradava (dále jen sdružení) , je dobrovolným sdružením založeným v souladu s §2 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Statutárním zástupcem sdružení je předseda řádně zvolený valnou hromadou a to jako oprávněná osoba jednat jménem sdružení.

Čl. 2

Sídlo a územní působnost sdružení

Sídlo sdružení je na adrese: Starý Plzenec, Luční 1771, 332 02 Územní působnost sdružení: nachází se v mikroregionu Radyně a části toku řeky Úslavy (dříve Bradava).
Rozkládá se v bývalém okrese Plzeň-jih a Plzeň-město, a to na katastrálních územích: Starý Plzenec, Losiná, Tymákov, Šťáhlavy, Šťáhlavice, Koterov, Slovany, Lobzy, Černice, a dále na územích obcí, ve kterých mají působnost příslušné obecní úřady, jako prvoinstanční orgány ochrany přírody, do kterých spadají výše uvedená katastrální území.

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení

Cílem a hlavním posláním naší činnosti je ochrana přírody a krajiny v oblasti mikroregionu Radyně a řeky Úslavy. Činnost sdružení Bradava je zaměřena i jako osvěta ochrany životního prostředí mezi dětmi a mládeží daného regionu. Mimo jiné pořádáním odborných školení a seminářů s ekologickou tematikou, výchovnou publikační činností a dále účastí ve správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Činnost sdružení je zaměřena na vytváření a ochranu zdravých životních podmínek, ekologicky stabilního krajinného rázu s významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami. Občanské sdružení Bradava není založeno za účelem podnikání.

Čl. 4

Členství v občanském sdružení

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, který souhlasí se stanovami sdružení a je starší 18-ti let. O přijetí za člena sdružení rozhoduje valná hromada sdružení na základě písemného doporučení alespoň dvou stávajících členů sdružení. Dokladem o členství je platný členský průkaz podepsaný statutárním zástupcem sdružení.
Členství v občanském sdružení zaniká:

a) vystoupením na vlastní žádost na základě písemného oznámení statutárnímu zástupci sdružení

b) vyloučením pro neplnění povinností plynoucích ze stanov a to rozhodnutím valné hromady sdružení

c) úmrtím člena

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

Člen má tato práva:

a) zúčastňovat se jednání a rozhodování na valné hromadě
b) volit a být volen do všech orgánů sdružení
c) obracet se na orgány sdružení se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi

Člen má tyto povinnosti:

Dodržovat stanovy občanského sdružení.

Čl. 6

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada
b) revizor účtů

Čl. 7
Revizor účtů

Revizor účtů je revizním a kontrolním orgánem občanského sdružení. Kontroluje hospodaření sdružení a podává o tom zprávu valné hromadě. Revizor účtů má právo požadovat od statutárního zástupce sdružení svolání mimořádníé valné hromady.

Čl. 8
Valná hromada

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, které přísluší zejména:

a) schvalovat stanovy sdružení a rozhodovat o jejich změnách a doplňcích
b) volit a odvolávat statutárního zástupce sdružení
c) volit a odvolávat revitora účtů
d) schvalovat roční zprávu o hospodaření
e) schvalovat návrh rozpočtu
f) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů

Rozhodování na valné hromadě:

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina stávajících členů sdružení. Usnesení valné hromady je platné, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Svolání valné hromady:

Valnou hromadu svolává nejméně jednou do roka statutární zástupce.

Čl. 9

Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s finančními prostředky získanými pouze z přijatých členských příspěvků a darů. Členské příspěvky jsou dobrovolné. Při svém hospodaření se sdružení řídí obecně platnými právními předpisy a zákony.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly napsány a schváleny přípravným výborem ve Starém Plzenci dne 1. 2. 2003.